විදු මං පෙත" විද්‍යාවේ ඇති නවීනතම දැනුම හෙළ බසින් ඔබ සැම සමඟ බෙදා ගැනීමට දැරූ උත්සාහයකි මෙය."

ඉ ස්වාභිමාණී විශේෂ කුසලතා සහතිකය

Developers

Prof. Asiri Nanayakkara and Dr. Kumari Tilakaratne
(2005-2009- CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies)

Mr. Gayan.C.K.S. Bandara - NIFS

(2009 - 2015)


අපගේ අනෙකුත් වෙබ් අඩවි

Close
     
 
   
 
     
 
   

පැරණි සාමාජිකයින්

අනුරාධ ලොකුබණ්ඩාර
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - වෛද්‍ය පීඨය
සේවා කාලය - 2004-2005
   
සකුන්තලා සත්‍යකීර්ති
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - වෛද්‍ය පීඨය
සේවා කාලය - 2006-2007
   
නිෂිකා ජයකොඩි
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - වෛද්‍ය පීඨය
සේවා කාලය - 2007-2008
   
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - වෛද්‍ය පීඨය
සේවා කාලය - 2008-2010
 
   
අන්ජානා කරුණාතිලක
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - වෛද්‍ය පීඨය
සේවා කාලය - 2010-2011
 
   
ප්‍රවීනා ශන්මුගම්
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - විද්‍යා පීඨය
සේවා කාලය - 2010-2011
 
   
තිළිණි නානායක්කාර
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - වෛද්‍ය පීඨය
සේවා කාලය - 2010-2011
 
   
සත්‍යා දිසානායක
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - වෛද්‍ය පීඨය
සේවා කාලය - 2011-2012
 
   
අර්ජුන සෙනරත්
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - ඉංජිනේරු පීඨය
සේවා කාලය - 2011-2012
 
   
මධුශංක බාලසූරිය
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - ඉංජිනේරු පීඨය
සේවා කාලය - 2012-2013
 
   
සඳරුවන් නානායක්කාර
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - වෛද්‍ය පීඨය
සේවා කාලය - 2012-2013
 
   
තරුෂී අඹගස්පිටිය
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - විද්‍යා පීඨය
සේවා කාලය - 2013-2014
 
   
යුමාල් කුරුප්පු
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - වෛද්‍ය පීඨය
සේවා කාලය - 2013-2014
 
   
නවින්ද්‍රා කීර්තිසිංහ
පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහායක - විද්‍යා පීඨය
සේවා කාලය - 2013-2014
 
Close