අපගේ ආරම්භය

2005 වසරේදී...
විදු මං පෙත වෙබ් අඩවිය www.sbwcatcan.org යන ලිපිනය යටතේ 2005 වසරේදී පෞද්ගලික මට්ටමෙන් ආරම්භ කරන ලදී.
  • වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන යාමට දායකත්වය : ජාතික විද්‍යා පදනම
  • සිංහල අක්ෂර සැපයීමේ දායකත්වය : Lanka IT Professionals
  • අදහස හා නිර්මාණය : ආචාර්ය කුමාරි තිලකරත්න(IFS) සහ මහාචාර්ය ආසිරි නානායක්කාර(IFS)


නව මුහුණුවරක්...


2009 අගෝස්තු මස අපගේ වෙබ් අඩවිය www.vidu.ifs.ac.lk යන ලිපිනය යටතේ නව මුහුණුවරකින් ජනාධිපති විද්‍යා උපදේශක මහාචාර්ය පී. ඩබ්. ඈපාසිංහ මහතා විසින් නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලදී.

2012 වසරේ දී යුනිකේත අක්ෂර වලට පරිවර්තනය කරන ලද මෙම වෙබ් අඩවිය www.vidumanpetha.com නමින් නවතම මුහුණුවරකින් ඔබගේ පරිශීලනය සඳහා අන්තර්ජාලයට මුදාහැර ඇත.

vidumanpetha
suwahas vidu jalaya
vidu nena kirana
vidu heda arana
Created using LightBox Video Web Gallery Creator